ZE STŘÍBNÍKA ZBYL JENOM MĚĎÁK

Ladislav Mohelník:

Příkopa je i z hlediska charakteru odtékajícího odpadu do Frýdlantu nad Ostravicí mnohem vhodnější název než fiktivní potok Bahník

Jen stěží  by mohl někdo Martina Mohelníka (*1800 +1886) přesvědčit, že přes jeho grunt v Ostravici č. 19 neteče umělý vodní náhon označovaný již za jeho života běžně jako Příkopa, když ji spolu s otcem a mnoha dalších vlastnoručně postavilVodní režim tohoto umělého toku byl na rozdíl o přírodních vodních toků z hlediska provozu, údržby a garantovaného průtoku přesně smluvně upraven ve vodních knihách, a to i pro celou kaskádu dalších ostravických hamrů, vodních pil a mlýnů. Voda byla přiváděna až z řeky Ostravice od tzv. Janošcová jezu, z prostoru za současným fotbalovým hřištěm. V novodobých mapách je tento náhon ztotožňován nyní v dolní části obce zcela nesmyslně s potokem Bahníkem, jehož tok vlastně dříve ve skutečnosti končil na komplikovaném rozvodíZátopkova gruntu. Ještě v polovině 20. století zde několik zrezivělých stavidel rozhodovalo o tom, kolik vody poteče dolu Příkopou k hamrům č. 1, 2 a 3, kolik se odvede do někdejšího původního toku Stříbníka a kolik na Kamenec. Tady se rozhodovalo a bojovalo proti zničujícím povodním, než bolševik odevzdal všechna zanedbaná stavidla do sběru. Potok Stříbník je nyní přírodním tokem v podstatě již jen ve své horní polovině. Dolní část protékající za humny obce vznikla na základě protektorátního nařízení vyhloubením nového potočního koryta, jeho regulací a napřímením v celém rozsahu průtoku údolím. Jeho stavba byla součásti naivních nacistických představ, jak lze snadno definitivně zabránit opakujícím se rozsáhlým povodním, které však již v té době souvisely především s ukončením provozu hamrů a zanedbanou údržbou potoků a jezů na řece Ostravici. Pouze vybudování rozsáhlých protipovodňových opatření, které  při procházce po Hrázi okolo řeky Ostravice už mnohdy ani neuvědomujeme, přispělo v roce 1935  k významnému omezení povodni okolo řeky. Bolševici ve svých úvahách o poroučení větru a dešti pokračovali až do r. 1989, ale velkým povodním místních potůčků však nijak zabránit nedokázali. Ani ne 3 m široký potůček rozšířili až na dnešních 6 m, ale díky neustálému snižování schopnosti absorpce vody v krajině  záplavy stále pokračuji. Původní meandrující potok Stříbník byl z převážné části již za druhé světové války a těsně po válce zasypán. V novodobých mapách je naopak zcela chybně opomíjena jeho dolní část představující v současnosti propojení mez Příkopou a nově vybudovanou trasou zregulovaného Stříbníka. K dovršení všech zmatků je toto propojení místními běžně pro svůj charakter nazýváno jako Bahelník. Pod soutokem ŘasníkaStříbníka kousek pod gruntem č. 19 je levostranným přítokem řeky Ostravice ve skutečnosti potok Stříbník a nikoli v mapách nově chybně uváděný Řasník. Stříbník je prostě o poznání delší, ale má především podstatně větší povodí i průtok. Tvar soutoku této proporcionalitě odpovídal až do okamžiku, než jej státní lesy zregulovaly do nynějšího nepřirozeného a erozního patvaru, podle násilnické zásady, malé natáhneme a velké zašlápneme. Místním z dolní Ostravice přitom vůbec nevadí, že o par kilometrů výše proti proudu potoků jsou jejich názvy třeba i poněkud jiné… Přece my velkorysí Laši nebudeme Valachům kdesi na pasekách vysvětlovat, jak maju tym svojim bečvam nadavať. Název a jeho proměny v prostoru a čase jsou správné jen tehdy, když odpovídají geografické, civilizační a společenské realitě. Jen pokleslý geodet nebo kartograf si může myslet opak.  Tak tomu u nás odjakživa prostě bylo, a tak to také i do budoucna díky našim dětem snad i zůstane. Snad jednou i místním politikům, úředníkům a nejrůznějším územním plánovačům v našem rudém koutku republiky dojde, že stejně jako je v digitální éře, bohužel zcela běžnou, nehorázností mnohametrová délková chyba geodeta v katastrální mapě, je doslova zločinem proti lidskosti, a také hrubou urážkou našich předků i bezohledná a primitivní manipulace s potoky a jejich názvy bez jakékoli minimální znalosti historie i současnosti místa, místních vodních poměrů. Pro tvůrce bezohledných megalomanských staveb a zcela nedomrlého ostravického územního plánu to samozřejmě platí dvojnásob.

Řasník si své přírodní kouzlo uchoval v horních dvou třetinách toku. Jeho dolní část je od roku 1975 systematicky demolována bolševiky ze státních lesů a správy vodních toků se stejnou odbornou erudici, jako kterýkoliv jiný tok opouštějící Ostravici. 

Řeka Ostravice

Potok Stříbník i stejnojmenná místní část obce Ostravice jsou na horním toku doloženy co do správnosti nejen kartograficky, ale současně i stále živou místní tradici. 

Stříbník v podobě Měďáku odtéká smrdutou nacisticko-bolševickou stokou do Frýdlantu nad Ostravicí jen pokud zrovna GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE nezalévá svůj Green.

Bahelník sice v mapách většinou ani nefiguruje, ale z hlediska průtoku polyetylenu nepochybně paří k nejkapacitnějším ostravickým stokám. 

Na návštěvu nebo výlet k Pavlicům, se chodilo odjakživa vždy jedině do Stříbníka. Stará selská cesta k prameni potoka Stříbník končila u výminku pod 700 let starým památným tisem, u dnes již bohužel zbouraného lidového stavení s černou kuchyni. Zcela určitě se nikdy nechodilo do Stříbrníka. Zdánlivě nepatrný rozdíl jediného písmene je i zde ve skutečnosti rozdílem mezi stříbrem tekoucím dolu horským potokem a stříbrňákem v kapse primitivního baraby. Rozdílem mezi stříbřitě čistou pitnou vodou horského potoka a fekáliemi páchnoucí zpěněnou tekutinou, odtékající i  s PET láhvemi nacisticko-komunistickým kanálem do Frýdlantu nad Ostravicí. Místní názvy HorečkyStříbník jsou skutečně dodnes tradovanou připomínkou někdejší těžby stříbra a to i dle svědectví blahé paměti Justiny Mohelníkové (*1888 +1975), narozené v zahradnické usedlosti u Pavliců č. 78. Ještě i ve stáří si pamatovala dnes již zcela zahlazené stopy po místní těžbě a vyprávění generačně ještě starších místních pamětníků.

Justina Mohelníková věděla díky panu faráři zcela spolehlivě, že  se narodila 27. 9. 1988 ve Sříbníku na Ostravici. O nějakém Stříbrníku, o jehož existenci se nás pod rouškou anonymity snaží přesvědčit novodobí nemravní úředníci, mediální mystifikátoři a jiní šiřitele lidské hlouposti, ona jaktěživ ani neslyšela


http://praha.idnes.cz/odkaliste-drasty-pach-z-vykalu-dzb-/praha-zpravy.aspx?c=A170629_2335816_praha-zpravy_nub
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html Stabilní katastr spojený
http://archivnimapy.cuzk.cz/com/2189-1/2189-1-004_index.html
https://www.lovecpokladu.cz/home/krasa-medene-mince-5583
http://www.richtera.cz/numismatics/loadframe.html?interest/cleaning_cu.html
Řasník – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potok-%C5%99asn%C3%ADk_-_panoramio.jpg

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/2448919-odru-zaplavily-plasty-na-uklidu-reky-pomohou-i-dobrovolnici

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..